EPS - ELEKTROPRIVREDA SRBIJE

 

Delatnost EPS-a su proizvodnja električne energije, distribucija električne energije i upravljanje distri- butivnim sistemom. Osnovni zadatak kompanije je potpuno zadovoljavanje potreba privrede i stano- vništva za elektičnom energijom.
 
 

  

 

plava linija